Amdanom Ni

 

   ENGLISH >  

Fair Treatment for the Women of Wales (FTWW) yw’r unig fudiad trydydd sector yng Nghymru sydd yn cael ei arwain gan gleifion ac sydd wedi ei ymroi yn gyfan i iechyd a chydraddoldeb merched.

Rydym yn cefnogi, addysgu ac yn argymell merched yng Nghymru sydd yn dioddef o nifer o wahanol afiechydon ac sydd ddim yn derbyn triniaeth digonol na theg. Mae nifer o’r rhai sydd yn defnyddio’r mudiad yn teimlo fod hyn, yn bennaf, oherwydd nad oes digon o gyfarpar arbennigol yng Nghmru, ac oherwydd nad ydy’r system, ar hyn o bryd, yn gadael i gleifion ddewis, a gweld, y meddygon hynny sydd â’r sgiliau gorau i ddarparu gofal ‘safon aur’.

Mae FTWW yn bwriadu galluogi merched i siarad yn hyderus mewn sefyllfaoedd meddygol a chymdeithasol sydd yn aml yn ffafrio profiadau gwrywol, a sydd weithiau yn diystyru symptomau a phryderon merched fel rhai ‘seicolegol.’

Mae FTWW yn fudiad gwirfoddol. Rydym wedi ein cofrestru gyda Cefnogaeth Gymunedol Gwirfoddol Conwy (CVSC) a rydym yn aelod o Gyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (WCVA).

Mae ein ymrwymiad gyda chleifion yn cynnwys:

  • grŵp ar lein prysur iawn yn cynnig cefnogaeth i rheini sydd yn byw yng Nghymru / yn derbyn gofal iechyd yng Nghymru;
  • cefnogaeth un i un dros y ffôn (trwy gytundeb);
  • cymorth trwy ebost;
  • cyfarfodydd a digwyddiadau wyneb yn wyneb gyda’r grŵp cefnogaeth;
  • hybu grwpiau ffocws ar gyfer darparwyr gofal iechyd, addysg a’r Llywodraeth

Mae ein ymrwymiad allanol yn cynnwys gweithgareddau megis:

  • cyflwyno llais y claf i nifer eang o asiantaethiau gan gynnwys y Cynulliad, CIG a darparwyr addysg yng Ngymru;
  • siarad ar ran cleifion / aelodau FTWW ar nifer o baneli a mewn grwpiau ar draws Prydain;
  • darparu sesiynau addysg ar gyfer meddygon;
  • cynrychioli pryderon cleifion / aelodau FTWW trwy gyfrannu yn ysgrifennedig at ymgynghoriadau llywodraethol a thebyg

Ymgyrchoedd diweddaraf FTWW:

Endometriosis – Mae FTWW ar hyn o bryd yn canolbwyntio ar endometriosis, afiechyd sydd yn effeithio un o bob deg merch. Mae llawer o chwedlau a chamddealltwriaeth o gylch y cyflwr. Mae endometriosis yn effeithio niferoedd tebyg i glefyd siwgwr ac asthma. Mae’r ffaith fod diagnosis yn cymeryd deg mlynedd ar gyfartaledd yn achos pryder. Gan fod gymaint o bwysau ar ddoctoriaid teulu, yn enwedig yng Nghymru ble mae’r nifer o ddoctoriaid teulu yn isel iawn, mae’n hanfodol fod y cleifion yn hollol ymwybodol o sut mae’r afiechyd yn cylfwyno ei hun, ac yn medru siarad yn hyderus drostynt eu hunain er mwyn cael diagnosis cynnar a’r triniaeth mwyaf effeithiol.

Am fwy o wybodaeth am y gwaith rydym wedi bod yn gwneud er mwyn gwella strategaeth i gleifion yn Nghymru efo endometriosis, gwelwch ein tudalen penodol.

Syndrom Ehlers Danlos (EDS) – Yn dilyn llwyddiant ein gwaith yn argymell dros gleifion endometriosis, rydym yn bwriadu troi ein sylw at EDS. Mae diagnosis a chael triniaeth yr un mor wael ac y mae i gleifion endometriosis. Mae nifer o gleifion yn teimlo fod hyn oherwydd rhagfarn rhyw.

Iechyd Meddwl Amenedigol – Mae gan ein sylfaenwraig a’n Prif Weithredwraig deimladau cryf ar y pwnc yma oherwydd ei bod wedi dioddef am flynyddoedd gyda phroblemau iechyd meddwl y dechreuodd yn ystod beichiogrwydd. Mae FTWW yn bachu pob cyfle i argymell dros bwysigrwydd gwell addysg a darpariaeth arbenigol ar gyfer y merched hynny yng Nghymru sydd wedi eu heffeithio. Mae FTWW ar nifer o bwyllgorau sydd yn delio gyda hyn.

Anhwylderau Spectrwm Awtistig (ASD) – Mae FTWW yn gweithio mewn partneriaeth agos gyda Autistic UK a Autistic Women’s Empowerment Project er mwyn eu cynorthwyo i ddadlau o blaid gwella cydnabyddiaeth o’r nifer o ferched ar y spectrwm. Gan fod y model diagnostig wedi ei selio ar fodel gwrywol, mae nifer enfawr o ferched yn llithro trwy’r rhwyd. Mae FTWW a’i phartneriaid yn parhau i ymladd dros newid barnau sydd yn gyfrifol am anghydraddoldeb o’r math. Parthed hyn, rydym yn gysylltiedig gyda gweithredu y Gwasanaeth Awtistiaeth Intergredig.

Yn Gyffredinol – Mae FTWW yn gweithio ar y cyd gyda nifer o asiantaethau ar draws y Deyrnas Unedig ac yng Ngymru er mwyn delio gyda anghydraddoldeb yn erbyn merched, heb ystyried y cyflwr / salwch / anhwylder penodol, gan gynnwys Bwrdd Cynghorau Iechyd Cymunedol a Comisiwn Bevan. Rydym yn cyfrannu yn weithredol tuag at waith Iechyd Cyhoeddus Cymru er mwyn lleihau yr anghydraddoldebau a phrofiadau niweidiol mewn plentyndod i ferched a / neu plant merched sydd â chlefydau cronig. Mae FTWW hefyd yn parhau i gymryd rhan mewn datblygu a darparu deddfau newydd yng Nghymru sydd yn rhoi blaenoriaeth i les a llais y bobol.

Am restr llawn o’r asiantaethau yr ydym, neu wedi bod, yn gysylltiedyg gyda hwy, gwelwch ein tudalen Partneriaeth a Chydweithredu.

Rydym wedi cwbwlhau hyfforddiant gyda’r Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol yng Nghymru EHRC er mwyn dysgu mwy am y Ddeddf Cydraddoldeb 2010, a sut y gall ein helpu i adnabod a delio gydag anffarfiaeth yn erbyn merched gyda chlefydau cronig yn y gweithle. Rydym hefyd wedi cwbwlhau hyfforddiant mewn eiriolaeth annibynnol ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam. Erbyn hyn medrwn gynnig y gwasanaeth yma yn ddwyieithog.

Rydym ar hyn o bryd yn y broses o greu adroddiad fydd yn canolbwyntio ar sut nad yw nifer o achosion iechyd merched yn cael eu cynrychioli, eu diagnosio nac eu trin yng Nghymru. Rydym hefyd yn gweithio tuag at baratoi rhaglen i alluogi cleifion, yn enwedig merched, sydd yn teimlo nad ydynt yn medru siarad yn hyderys mewn sefyllfaoedd meddygol. Mae hyn yn rhywbeth sydd yn eu atal rhag chwarae rhan gweithredol mewn gwneud penderfyniadau ac yn effeithio eu lles.