two rebel bodies paperbacks lie next to each other on a red background.

Mae Rebel Bodies ar gael fel llyfr clawr meddal!

Mae’n bleser gennym roi gwybod i chi bod llyfr gwych Sarah Graham, Rebel Bodies: A Guide to the Gender Health Gap Revolution, bellach ar gael mewn clawr meddal! Efallai eich bod yn cofio i FTWW gael ei gynnwys fel astudiaeth achos a bellach mae’n rhaid i unrhyw un sydd â diddordeb mewn materion iechyd menywod croestoriadol ei ddarllen, felly cofiwch rannu’r neges!  Ar hyn o bryd, mae Sarah’n rhoi cyfle i chi ennill copi ar ei thudalen Instagram ond os oes gennych chi gopi’n barod, beth am daro golwg ar ei hawgrymiadau gorau i ddarllenwyr Rebel ar Bookshop.org?  

Read More

a photo of Becci and the Piece of Mind podcast logo.

PMDD – y cysylltiad cudd rhwng hormonau ac iechyd meddwl

Ym mhennod 11 y podlediad Piece of Mind clywyd gan Becci Smart, un o aelodau FTWW, a oedd yn trafod realiti byw gydag Anhwylder Dysfforig Cyn Mislif (PMDD) a’r ymchwil sy’n cael ei gynnal ar hyn o bryd yn y Ganolfan Genedlaethol ar gyfer Iechyd Meddwl sy’n awyddus i ddysgu mwy i wella diagnosis a thriniaethau.  Bydd deiseb Becci yn galw ar Addysg a Gwella Iechyd Cymru i wneud PMDD yn fodiwl Datblygiad Proffesiynol Parhaus gorfodol mewn addysgu meddygol ôl-raddedig yn dod i ben ar 1 Chwefror, felly cofiwch ei llofnodi a’i rhannu!  

Read More

The Senedd Health and Social Care Committee logo

Ymchwiliad y Senedd – Cefnogi Pobl â Chyflyrau Cronig: Aelodau FTWW yn cael dweud eu dweud

Efallai eich bod yn cofio i Bwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol y Senedd lansio eu hymchwiliad y llynedd i gefnogi pobl â chyflyrau cronig. Dangosodd y cam ymgynghori neges gyffredinol glir ynghylch yr angen i wella gofal cyfannol sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn, a rhoi’r gorau i ganolbwyntio ar gyflyrau unigol ar eu pen eu hunain. Mae cam dau yr ymchwiliad yn cynnwys casglu tystiolaeth, a’r mis hwn, aeth aelodau grŵp cymorth FTWW i ddau grŵp ffocws gyda thîm ymgysylltu â dinasyddion y Senedd, lle darparwyd tystiolaeth bwerus ynghylch eu profiadau bywyd – a’r hyn maen nhw’n credu y mae…

Read More

The cover of Dee’s book. The image is blue and red cell on a purple background, with the book title in the centre and Dee’s name below.

Lwmp Schroedinger – Dee Dickens

Mae ein Hymddiriedolwyr yn bobl hynod dalentog, a dydi Dee Dickens ddim yn eithriad! Rydym yn falch iawn nid yn unig i’w llongyfarch ar gyhoeddi ei chasgliad diweddaraf o farddoniaeth, Shroedinger’s Lump, ond hefyd yn diolch iddi am gyfrannu’r elw o werthiant y gyfrol i FTWW a’n ffrindiau yn Love Your Period. Mae casgliad Dee yn trafod eu profiadau o gael mynediad i ofal iechyd ar ôl canfod bod ganddynt ganser y fron, sefyllfa a gafodd ei gymhlethu gan bandemig Covid-19. Gwyddom y bydd nifer yn ein cymuned yn uniaethu â cherddi Dee, felly os hoffech eu darllen – a’n…

Read More

The bilingual TNL Community Fund logo

Arian i Bawb y Loteri yn golygu mwy o Wybodaeth i Ddilynwyr FTWW!

Rydym yn gyffrous iawn i gyhoeddi bod FTWW wedi llwyddo i sicrhau grant Arian i Bawb y Loteri i ddiweddaru ein gwefan a chreu adnoddau newydd y gellir eu lawrlwytho ar gyfer ein cymuned. Rydym yn awyddus i sicrhau bod y wefan yn fwy hygyrch ac yn haws ei defnyddio, gyda chynnwys newydd yn Gymraeg a Saesneg yn cael ei ychwanegu ar yr amrywiol gyflyrau iechyd a materion y mae cynifer o bobl ledled Cymru yn eu hadrodd i ni. Bydd mwy o straeon gan gleifion, gwybodaeth ymarferol am gael mynediad at wasanaethau a chyfle i gael llais, ac amrywiaeth…

Read More

Text reading Women’s Health Wales / Iehcyd Menywod Cymru on a purple background with arrows and equals symbols running through it.

Y diweddaraf am Ddatblygu Cynllun Iechyd Menywod a Merched GIG Cymru

Yn gynharach y mis hwn fe wnaethom gadeirio Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol cyntaf Clymblaid Iechyd Menywod Cymru y trydydd sector, lle’r oeddem yn falch o glywed diweddariadau gan Dîm Polisi Iechyd Menywod newydd Llywodraeth Cymru. Rhoddwyd sicrwydd bod Rhwydwaith Strategol Clinigol Cenedlaethol newydd ar gyfer Iechyd Menywod yn y broses o gael ei sefydlu. Bydd y Rhwydwaith Strategol yn gyfrifol am ddatblygu a darparu Cynllun Iechyd Menywod a Merched 10 mlynedd i Gymru, gan ganolbwyntio ar wasanaethau’r GIG. Fodd bynnag, gan fod anghydraddoldebau iechyd rhyw yn ymestyn y tu hwnt i hyn – i addysg, hyfforddiant, y gweithle, a mwy –…

Read More

Laura, Becci and Carla, pictured during their speeches at the conference.

Cynnal Cynhadledd Menopos Cymru Gyfan yn Wrecsam!

Ac roeddem yn falch iawn o gael ein gwahodd i drefnu gwahoddiad i gleifion ddod i siarad yn y digwyddiad. Diolch i Laura, Becci, a Carla (yn y llun, uchod), gwirfoddolwyr FTWW a roddodd sgyrsiau hynod bwerus a gwybodus ar symptomau Anhwylder Dysfforig Cyn Mislif (PMDD) a Methiant Ofarïaidd Cynamserol (POI) (y cyfeirir ato hefyd fel ‘menopos cynnar’) yn ail Gynhadledd Menopos flynyddol Cymru Gyfan yn gynharach y mis hwn. Roedd eu cyflwyniadau nid yn unig yn hynod o deimladwy, ond hefyd yn llawn gwybodaeth i glinigwyr a oedd yn bresennol ynglŷn â sut i ganfod problemau a chefnogi cleifion….

Read More