Stori Llinos


 

llinos

Llinos Blackwell 39 oed o Rhyl Gogledd Cymru.

Mae diwedd fy stori yn un hapus. Hynny yw, gyda gobaith, fod hwn yn ddiwedd ar gyfnod o 10 mlynedd. Mae’r ffaith fy mod yn teimlo mor iach heddiw, yn diolch i’r gwaith anhygoel a chefnogaeth gan FTWW. Cafodd y merched sy’n rhedeg FTWW ‘hyd’ i mi mewn grŵp endo arall a chefais wahoddiad i ymuno a FTWW yn y dyddiau cynnar, gyda llai na 30 o aelodau, pan wnes i ymuno ym Mawrth 2015 – dros 270 yn y grŵp heddiw.

Cychwynnodd y saga mor bell yn nol a fy mislif cyntaf yn 11 oed. Roeddwn yn dioddef o waedlyd trwm iawn a phoenau mislif gyda phoenau yn y coluddyn yn ystod fy mislif. Roeddwn yn meddwl fod hyn yn naturiol. Yr unig berson wnes i drafod hyn gydag oedd fy mam, a dyweddodd hi fod y pethau yma yn naturiol a’i bod hi yn dioddef gyda’r un problemau. Yn fy 20iau fe wnaeth fy mislif leihau yn araf ag yna stopio, yna fe wnes i ddechrau cael poenau fel rhai mislif ond drwy gydol y mis gyda phoenau cefn ag yn fy nghoesau ynghyd a phoen wrth gael rhyw.

Es i weld y meddyg teulu yn 2006 oherwydd hyn. Cefais nodyn doctor am gyfnod o 5 wythnos gydag anhwylder, teimlo’n isel a chynnig tabledi gwrthiselydd, ond fe wnes i eu gwrthod. Roeddwn yn gwybod fod y boen roeddwn yn ei ddioddef ddim yn normal, ond nid oeddwn yn gwybod be oedd yn bod. Cefais fy nghyfeirio at gynecolegydd oherwydd diffyg mislif. Roedd archwiliadau mewnol yn brofiadau erchyll. Roedd rhaid i’r meddyg teulu roi sedatif i mi er mwyn i mi ddelio gyda’r apwyntiad. Nid oedd unrhyw sôn am endometriosis.

Erbyn i rywun sôn am endo, roeddwn wedi gweld pedwar clinigwr gwahanol. Nid oeddwn wedi clywed am endo ag roeddwn yn gorfod gofyn iddynt ysgrifennu fo lawr i mi.

Mewn apwyntiad gyda gynecolegydd roeddwn wedi ei weld yn gynt, ond nid oedd wedi sôn am endo, dywedodd os mai endo oedd o, roedd gennyf ddau ddewis, cael plant neu lawdriniaeth i dynnu’r groth. ‘Defnyddiwch o neu collwch o!’ Nid oedd yr opsiynau yma yn swnio’n iawn i mi, ag rwy’n falch dweud wnes i ddim cytuno iddynt. Cefais lawdriniaeth ‘twll clo’ gyda llosgi yn 2009 ac wedyn yn 2012. Roeddwn yn meddwl fy mod yn cael y driniaeth gywir a’r driniaeth orau. Pam buaswn yn cwestiynu’r person roeddwn yn cymryd yn ganiataol oedd yr arbenigwr? Roeddwn yngwybod fod llosgi ddim yn wellhad ag roeddwn wedi derbyn byddaf yn cael llawdriniaeth yma bob tair blynedd.

Oddeutu Medi 2014 fe ddaeth y boen yn nôl yn raddol felly fe wnes i ddechrau postio mewn rhai o’r grwpiau cefnogi endo ar Facebook. Fe wnaeth nifer o’r grwpiau yma wneud i mi gwestiynu fy hun os oedd y boen mor ddrwg â be o ni yn ei deimlo. Roeddwn yn gweld fel bod yna gystadleuaeth hefo pwy oedd gyda’r boen waethaf ag y safon uchaf o endo ac yn y blaen. Doedd dim cynigion am wella yna. Diolch byth i ferched FTWW fy ‘achub’ a helpu i mi ddeall fy symptomau.

Mae FTWW wedi fy achub. Mae’r gefnogaeth gan y merched i gyd yn y grwp Facebook yn anhygoel, ymarferol, realistig a ddim yn gystadleuol. Nid oes unrhyw destun ddim yn cael ei drafod.

Dim ond drwy FTWW dwi wedi ffeindio allan mai trychiad a dim llosgi ydi’r driniaeth safon aur ar gyfer endo. Dim ond drwy FTWW dwi wedi cael gwybod am Ganolfannau Endometriosis BSGE. Dim ond drwy FTWW dwi wedi cael gwybod am y llwybr cyfeirio i ferched yng Ngogledd Cymru i  Ysbyty Arrowe Park. Dim ond drwy FTWW dwi wedi gallu rhoi gwybodaeth i’r meddyg teulu am y ffeithiau cywir ag am y llwybrau cyfeirio yma ag i ofyn am gael fy nghyfeirio.

Dim ond drwy FTWW cefais fy nghyfeirio at y ganolfan arbenigaeth, cael llawdriniaeth trychiad ag cael fy mywyd yn ôl! Dim ond oherwydd FTWW mae fy ngŵr, a pawb o fy ngwmpas wedi cael eu gwraig, chwaer, modryb, ffrind a chyd weithiwr yn ôl.