Mis Gweithredu ar Endometriosis yng Nghymru 2024


Mis Gweithredu ar Endometriosis: Ymunwch â Endometriosis UK a FTWW: Triniaeth Deg i Fenywod Cymru ar gyfer digwyddiad panel rhithiol – dan gadeiryddiaeth Huw Irranca-Davies AS.

Dyddiad: Dydd Iau 28 Mawrth 2024

Amser: 7:00pm – 8:30pm

Lleoliad: Zoom

 

Mae adroddiad newydd gan Endometriosis UK wedi datgelu bod amser cyfartalog diagnosis yng Nghymru wedi codi i 9 mlynedd ac 11 mis.

Bydd y digwyddiad rhithwir hwn yn trafod y mater ymhellach ac yn edrych ar y gwaith sy’n mynd rhagddo yng Nghymru i fynd i’r afael â hyn, gan gynnwys lansio cynnwys newydd ar wefan a gymeradwywyd gan GIG Cymru, Endometriosis Cymru, ac Adnodd Adrodd Symptomau wedi’i ddigideiddio.

  • Bydd Emma Cox, Prif Swyddog Gweithredol Endometriosis UK, ar y panel i rannu rhagor o wybodaeth o’r adroddiad.
  • Bydd yr Athro Jacky Boivin (Prifysgol Caerdydd), prif ymchwilydd prosiect Endometriosis Cymru, yn ymuno â chyd-aelod o’r tîm a Sylfaenydd FTWW, Debbie Shaffer, i rannu gwybodaeth am y wefan sydd newydd gael ei diweddaru.
  • Bydd Dr Robyn Jackowich (Prifysgol Caerdydd), sydd wedi arwain y gwaith o ddatblygu Adnodd Adrodd Symptomau Endometriosis Cymru, yn egluro sut mae’r adnodd wedi cael ei ddatblygu a’i nod o leihau oedi o ran diagnosis.
  • Bydd Mr Anthony Griffiths, Obstetregydd a Gynaecolegydd Ymgynghorol a Ms Liz Bruen, Nyrs Endometriosis Arbenigol ill dau o Ysbyty Addysgu Ysbyty Athrofaol Cymru, Caerdydd, lle maen nhw’n darparu gofal i gleifion endometriosis fel rhan o ganolfan drydyddol amlddisgyblaethol, ar y panel i rannu eu harbenigedd ac i ateb cwestiynau.

Bydd nifer o arbenigwyr ac eiriolwyr cleifion eraill yn ymuno â nhw i drafod beth sy’n rhaid ei newid i wella gofal endometriosis yng Nghymru.

 

I gofrestru i fod yn bresennol, ewch i: bit.ly/endoactionwales24

Bydd y digwyddiad hwn yn cynnwys sesiwn holi ac ateb. A fyddech chi cystal â chyflwyno cwestiynau cyn y digwyddiad i policy@endometriosis-uk.org

 

Sylwch: Sesiwn gweminar yw’r digwyddiad hwn a bydd yn cael ei recordio. Ni fydd modd gweld enwau na chamerâu’r rheini fydd yn cymryd rhan, oni bai eich bod chi’n dewis siarad. Bydd y digwyddiad yn cael ei gynnal drwy gyfrwng y Saesneg.