Camesgor


Ers i FTWW gael ei sefydlu yn 2004, rydym wedi bod yn ymwybodol iawn o’r modd mae’r system sydd wedi ei fabwysiadu gan GIG Cymru yn gallu atal cleifion rhag cael mynediad at y gwasanaeth sydd eu hangen arnynt.

Y rheswm am hyn yw’r gred y dylai pob un o fyrddau iechyd Cymru allu darparu ar gyfer anghenion y rhan fwyaf o bobl yn fewnol.  Yn anffodus, wrth i amser fynd yn ei flaen, mae’n dod yn amlwg nad yw hyn yn bosib ac mae’n ganfyddiad cyffredinol ar ran ein haelodau – a thu hwnt – bod menywod yn fwy debygol o ddioddef yn annheg o ganlyniad, yn aml oherwydd eu systemau atgenhedlu cymhleth.

O ran gwasanaethau camesgorau mae’r polisi presennol yng Nghymru yn awgrymu y dylai menywod gael gofal lleol – mae hyn fel arfer yn cael ei arwain gan gynecolegydd efallai na fydd ganddo’r arbenigedd na’r diddordeb i ddelio gyda camesgor yn reolaidd.

Mae hi ond yn bosib i gael gofal arbenigol, neu cymryd rhan mewn unrhyw fath o archwiliad yn Lloegr. Os ydych yn byw yng Nghymru, mae’n anodd iawn cael y fath yma o ofal, yn aml iawn mae angen gwneud cais am gyllid – ‘Individual Patient Funding Request – IPFR‘.

Yn ddiweddar, cysylltodd Jessica Evans, o Ogledd Cymru a FTWW. Mae Jessica yn anffodus wedi camesgor pedair gwaith.

Mae Jessica wedi bod yn gweithio gyda’r elusen Tommy’s sydd wedi sefydlu, ac sy’n ariannu canolfannau archwilio camesgoriadau yn Lloegr. Mae hi hefyd wedi creu deiseb sydd wedi bod yn rhedeg ers mis Hydref, sydd yn galw am fynediad haws i wasanaethau camesgoriadau i fenywod yng Nghymru, a hefyd mesur barn a phrofiadau cyfranwyr.

Mae FTWW yn gyffrous iawn i fod yn gweithio gyda Jessica ar gasglu canlyniadau’r ddeiseb hon a llunio adroddiad ar y materion sy’n effeithio ar fenywod yng Nghymru sy’n dioddef o gamesgor. Cyflwynir canlyniadau maes o law i Ysgrifennydd Iechyd Cymru, Vaughan Gething, a Phrif Swyddog Gweithredol GIG Cymru, Dr Andrew Goodall. Rydyn ni’n gobeithio gweld camau cadarnhaol gan Lywodraeth Cymru yn deillio o’n canfyddiadau.