Our Mission / Ein Bwriad

Mission Statement

The purposes of FTWW are as follows:

 • To address health inequalities for women living in Wales
 • To maintain an online presence for women living in Wales who are experiencing a range of health issues
 • To provide advocacy, support, guidance, advice, and resources using a range of facilities (online, telephony, in-person, and in-writing)
 • To empower women to be able to advocate for themselves
 • To inform and educate
 • To raise awareness
 • To lobby
 • To work with NHS Wales, health boards, and clinical institutions, on developing better strategy for patients
 • To develop partnerships with other organisations (including condition-specific; user-led; Wales-based; women’s equality groups)
 • To conduct, publish, and distribute research

 

Datganiad o Fwriad

Pwrpas FTWW fel a ganlyn:

 • Mynd a’r afael ag anghydraddoldebau iechyd i ferched sy’n byw yng Nghymru
 • Cynnal presenoldeb ar-lein ar gyfer ferched sy’n byw yng Nghymru ag sy’n dioddef o amrywiaeth o faterion iechyd
 • Darparu eiriolaeth, cefnogaeth, arweiniad, cyngor, ac adnoddau gan ddefnyddio ystod o gyfleusterau (ar-lein, dros y ffon, mewn person, ac yn ysgrifenedig)
 • Grymuso merched i allu eiriol drostynt eu hunain
 • I hysbysu ac addysgu
 • I godi ymwybyddiaeth
 • I lobio
 • Gweithio gyda GIG Cymru, byrddau iechyd, a sefydliadau clinigol, i ddatblygu strategaeth well ar gyfer cleifion
 •  I ddatblygu partneriaethau gyda sefydliadau eraill (gan gynnwys cyflwr penodol; dan arweiniad defnyddiwr; seiliedig yng Nghymru; grwpiau cydraddoldeb i ferched)
 • I gynnal, cyhoeddi, a dosbarthu ymchwil