WHEE 4 Wales Llandudno Junction 23/10/19


Women’s Health Equality Event for Wales

 Llandudno Junction, North Wales

Wednesday, 23rd October, 2019, 10am – 4pm

WHEE Wales is a Women’s Health Equality Event which aims to bring women, healthcare professionals, and policy-makers together in one place for constructive, positive conversations about how to ensure the health and well-being of our future generations of women and girls, bringing the issues and challenges out into the open and coming up with solutions.

WHEE Wales is needed because women’s health isn’t always considered when it comes to medical research or government policy. Women themselves often report having their needs neglected or not taken seriously when it comes to reporting symptoms, diagnosis, treatment, or service provision. This event aims to change that.

With a membership of over 1000 women across the country, and a network far beyond that, Fair Treatment for the Women of Wales (FTWW) has listened to their voices and created  WHEE Wales in response.

WHEE Wales will include inspiring speakers and personal stories to inform and educate; workshops and discussion groups to share best practice and ask the difficult questions; as well as action-focused conversations to explore solutions and begin the process of change across Wales, by and for women themselves and those providing services across the nation.

Agenda

9.45 – 10.15 Registration

10.15 – 10.30 Welcome

10.30 – 11.30 Expert Panel / Discussion on the Future of Women’s Health in Wales

11.30 – 12.30 Choice of Workshops, including:

‘Zebras or Horses’? Health Conditions Affecting Women – Rare or just Under-diagnosed

Mental Well-being and Re-Framing your Thinking

Menopause: Your Questions Answered

Women’s Rights – a Health-Focused Discussion

12.30 – 1.15 Lunch

1.15 – 2.45 All-delegate workshop on Challenging Unconscious Bias

2.45 – 3.00 Break

3.00 – 4.00 Choice of Workshops, including:

A Confident Approach to Medical Appointments

Introduction to Mindfulness

Gynaecology: Your Questions Answered

Supporting Women’s Health in the Workplace

4.00 – 4.15 Concluding session

Everyone is welcome…

 • People who want to learn about women’s health / share their experience
 • Health care professionals
 • Policy makers, Public Health Wales & Welsh Government
 • Charities & Voluntary organisations working with and for women
 • Academics & Researchers
 • Employers and Trade Unions

The FTWW Team!    

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

 

yng Nghyffordd Llandudno, Gogledd Cymru

Ddydd Mercher, 23ain Hydref 2019, 10am – 4pm

Digwyddiad Cydraddoldeb Iechyd Menywod yw WHEE Cymru a’i nod yw dod â menywod, gweithwyr gofal Iechyd proffesiynol a gwneuthurwyr polisi ynghyd mewn un lle ar gyfer sgyrsiau adeiladol, cadarnhaol, am sut i sicrhau iechyd a lles cenedlaethau menywod a merched y dyfodol, gan ddod â’r materion a’r sialensiau allan i’r agored a chynnig atebion.

Mae angen WHEE Cymru am nad yw iechyd menywod wastad yn cael ei ystyried wrth ymdrin ag ymchwil feddygol neu bolisi llywodraeth. Mae menywod eu hunain yn dweud yn aml fod eu hanghenion yn cael eu hesgeuluso neu nad ydynt yn cael eu cymryd o ddifrif pan fyddant yn sôn am symptomau, diagnosis, triniaeth neu ddarpariaeth gwasanaethau. Nod y digwyddiad hwn yw newid hynny.

Gydag aelodaeth o fwy na 1000 o fenywod ar draws y wlad, a rhwydwaith ymhell y tu hwnt i hynny, mae Fair Treatment for the Women of Wales (FTWW) wedi gwrando ar eu lleisiau a chreu WHEE Cymru mewn ymateb.

Bydd WHEE Cymru yn cynnwys siaradwyr ysbrydoledig a storïau personol i roi gwybodaeth ac addysgu; gweithdai a grwpiau trafod i rannu’r arferion gorau a gofyn cwestiynau anodd; yn ogystal â sgyrsiau sy’n canolbwyntio ar weithredu i archwilio atebion a dechrau’r broses newid ar draws Cymru, gan ac ar gyfer menywod eu hunain a’r rhai sy’n darparu gwasanaethau ar draws y genedl.

Mae croeso i bawb…

 • Pobl sydd eisiau dysgu am iechyd menywod, neu sydd eisiau rhannu eu profiadau
 • Gweithiwr gofal iechyd proffesiynol
 • Gwneuthurwyr Polisi, Iechyd Cyhoeddus Cymru a Llywodraeth Cymru
 • Elusennau a sefydliadau gwirfoddol sy’n gweithio gyda menywod a throstynt
 • Academyddion ac Ymchwilwyr
 • Cyflogwyr ac Undebau Llafur

Tîm FTWW!